پيام حميد تقوايى ليدر حزب کمونيست کارگرى ايران بمناسبت حضور رهبران حزبى در شهر مريوان

حضور عبدالله دارابى و مجيد حسينى، از اعضاى دفتر سياسى حزب و از رهبران با سابقه، شناخته شده و محبوب مردم کردستان، در شهر مريوان در شب سال نو نمايش شور انگيزى از قدرت و نفوذ و محبوبيت حزب ما در ميان مردم بود. رفقاى ما در شرايطى در شهر حضور يافتند که رژيم انتظار ورودشان را داشت و از قبل نيروهاى مزدورش را آماده کرد بود. اما هم ما و هم مردم شهر ميدانستيم که در برابر قدرت همبسته حزب و مردم رژيم کارى از دستش بر نمى آيد.

اين اولين بار نيست که رهبران حزبى با حضور در شهرها و سخنرانى براى مردمى که مشتاقانه حول آنان گرد ميآيند، کنترل محلات وسيعى از شهر را در دست ميگيرند، حاکميت جمهورى اسلامى را درهم ميشکنند و نويد سرنگونى جمهورى اسلامى و آزادى و برابرى را بميان مردم ميبرند. اين عملا نوعى حاکميت دوگانه بين حزب ما و جمهورى اسلامى در کردستان است. حتى زمانى که اعضاى رهبرى حزب در ميان مردم نيستند، از جمله در شورشهاى شهرى اخير که از قبل از مضحکه انتخابات شروع شد و هنوز در شهرهاى مختلف کردستان ادامه دارد، قدرت و نفوذ حزب بوضوح قابل مشاهده است. امروز نفوذ و محبوبيت حزب ما در ميان کارگران و زنان و جوانان کردستان به يک نيروى عظيم سياسى تبديل شده که بيشک بزودى نقشى تعيين کننده در انقلاب سراسرى ايران ايفا خواهد کرد. رفقا مجيد و عبدالله تبلور و تجسم انسانى اين نيروى عظيم اند، نيروئى که تنها به کردستان محدود نيست. آنچه امروز در کردستان ميگذرد فردا در سراسر ايران اتفاق خواهد افتاد.

من به رفقا مجيد حسينى و عبدالله دارابى، رفيق يدى کريمى که مسئوليت نيروى هاى حفاظتى را بعهده داشته است و ساير رفقايى که در اين پروژه سهيم بودند درود ميفرستم و از کميته کردستان حزب بخاطر سازماندهى اين عمليات قدردانى ميکنم.

حميد تقوائى

دبير کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران ٢٠٠٤