پيام حميد تقوائى ليدر حزب کمونيست کارگرى بمناسبت روز جهانى کارگران

زنده باد اول مه

فرارسيدن اول مه، روز جهانى کارگر را به همه کارگران جهان تبريک ميگويم. اول مه روز همبستگى و اتحاد و روز نمايش قدرت صف جهانى کارگران است. روز اعتراض و اعلام کيفر خواست طبقه کارگر جهانى به دنياى پر درد و محنت زده سرمايه دارى معاصر.

کارگران!

دنياى امروز دنياى ما نيست. اين جهان جنگ و تروريسم و کشتار، فقر و تبعيض و بيحقوقى و نابرابرى، و سلطه جهل و خرافه و مذهب و ناسيوناليسم و قومپرستى بر مقدرات انسانهاست. اين جهان سرمايه دارى است. جهانى که در آن نياز و حرمت انسانها فداى سود و سودآورى سرمايه ميشود و مشتى انگل بيکاره با بانکها و ارتشها و دولتهايشان بر کل جامعه بشرى حکومت ميکنند. اين دنيا بايد زيرورو شود.

نه تنها کارگران بلکه اکثريت مردم دنيا قربانيان نظام سرمايه دارى اند. اقليتى ناچيز بخش اعظم ثروت را در اختيار خود دارند و اکثريت عظيم افراد جامعه در همه کشورها از بى حقوقى و بى تامينى و تبعيض و نابرابرى رنج ميبرند. سرمايه دارى امروز براى حفظ اين نظام ضدانسانى تمام ابزارهاى عتيق و نوين تحميق و سرکوب را بخدمت گرفته است. از مذهب و ناسيوناليسم و قومپرستى تا انحصار بر مدياى خبرى و تبليغى جهانى و تا پيشرفته ترين تجهيزات و تکنولوژى نظامى و کشتار جمعى همه در جهت توجيه و تحميل نظام سرمايه دارى بخدمت گرفته شده اند. حاصل، جهان وحشتزده، نا امن، و به قهقرا کشيده شده ايست که ترور و رعب و وحشت و ناامنى به جزء لايتجزاى آن تبديل شده است. سرمايه دارى معاصر دنيا را تا مرز توحش و سبعيتى که نظير آن را تنها در دوران تاريک قرون وسطى ميتوان يافت به عقب برده است. و در مقابل، بشريت متمدن بيش از پيش راه رهائى خود را در هدف و آرمان طبقه کارگر، در سوسياليسم، باز مييابد. امروز بيش ازهر زمان ديگر اين حقيقت خود را آشکار ميکند که طبقه کارگر تنها با رهائى جامعه ميتواند خود را رها سازد. پرچم بشريت متمدن، پرچم رهائى کل جامعه، در دست طبقه کارگرست.

کارگران!

جمهورى اسلامى وحشى ترين و عقب مانده ترين حکومت سرمايه دارى در ايران است، بايد آخرين آن نيز باشد. اين حکم شما کارگران و خواست زنان و جوانان و معلمان و دانشجويانى است که در حزب و برنامه يک دنياى بهتر شما راه رهائى خود را يافته اند.

در اول مه امسال در يک صف متحد و يکپارچه به خيابانها بيائيد، پرچم برابرى و آزادى کل جامعه را برافرازيد و ناقوس مرگ جمهورى اسلامى را بصدا درآوريد. ٢٠٠٤