پیام حمید تقوائی به دانشجویان بمناسبت آغازسال تحصیلی

با شروع سال تحصیلی جدید و باز شدن دانشگاهها دور تازه ای از اعتراضات و مبارزات دانشجوئی نیز آغاز میشود. مقامات رژیم از وقوع زلزله در دانشگاهها صحبت میکنند و به یکدیگر هشدار میدهند! حق دارند نگران باشند! دانشگاه همیشه در صف مقدم مبارزه علیه جمهوری اسلامی بوده است و بویژه درچند سال اخیر، با رسواشدن دفتر تحکیم وحدت و دو خردادیها و گسترش نفوذ ومحبوبیت چپ و مشخصا کمونیسم کارگری در جنبش دانشجوئی، دانشگاه به سنگر یک مبارزه پیگیر و رادیکال علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی، به سنگر مبارزه برای "آزادی و برابری" و "نان آزادی برای همه" تبدیل شده است. اساس زلزله قریب الوقوعی که مقامات حکومت را از هم اکنون بوحشت انداخته است نفوذ و قدرت چپ در دانشگاههاست!

دانشجویان مبارز، فعالین چپ جنبش دانشجوئی!

خود را برای سازماندهی یک جنبش اعتراضی وسیع و فراگیر دانشجوئی آماده کنیم. با ورشگستگی سیاسی دو خرداد و به آخر رسیدن جنبش مماشات و مسامحه با حکومت، بخش هر چه وسیعتری از مردم و بطریق اولی توده دانشجویان به حقانیت و ضرورت مبارزه انقلابی با کلیت رژیم جمهوری اسلامی پی میبرند. از این شرایط و زمینه مساعد سیاسی باید برای شکل دادن به یک مبارزه سازمانیافته و رادیکال علیه کلیت جمهوری اسلامی و دولت قداره بند احمدی نژاد سود جست. اعتراض علیه جدائی دانشجویان دختر و پسر در محیط دانشگاه و حول خواست لغو آپارتاید جنسی در کل جامعه، مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، اعتراض علیه احکام اعدام و سنگسار، و اعتراض علیه هر تمهید و تلاشی که حکومت بمنظور گسترش خفقان و اختناق در دانشگاهها و در جامعه بعمل میآورد از جمله عرصه های فعالیت و پیشروی جنبش دانشجوئی در سال تحصیلی جدید است. جنبش دانشجوئی برای پیشبرد این مبارزات باید در انواع نهاد ها و کمیته ها و تشکلهای گوناگون متشکل شود. بویژه میتوان و باید مجامع عمومی و شوراها را در سطوح مختلف در دانشگاهها سازمان داد و آنها را به ظرف اتحاد و دخالتگری بخش هر چه وسیعتری از توده دانشجویان تبدیل کرد. سال گدشته سال نان و آزادی برای همه، سال به استنطاق کشیدن وهو کردن خاتمی، و سال پخش سرود انترناسیونال در اول مه در دانشگاهها بود. امسال میتواند سال به بازخواست کشیدن دولت جانی احمدی نژاد، سال شوراها، سال لغو آپارتاید جنسی و سال بپا خاستن سوسیالیسم برای رفع تبعیض در دانشگاهها باشد. متحد و یکپارچه بمیدان بیائیم و به این اهداف جامه عمل بپوشانیم!

با آرزوی پیروزی!

حمید تقوائی

دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

31 شهریور 1384، 22 سپتامبر2005