پيام حميد تقوائى به مردم آزاديخواه سنندج

مردم آزاده سنندج!

تطاهرات و خيزش قدرتمند شما پاسخ قاطع و کوبنده اى به سرکوبگريها و جنايات اخير جمهورى اسلامى در مهاباد و اهواز و اشنويه و پيرانشهر و ساير شهرها بود. جمهورى اسلامى تلاش دارد جو نظامى و ارعاب و سرکوب را بر کل جامعه حاکم کند، اما اکنون اين حکومت است که از قدرت رزمنده شما به هراس افتاده است. شما با فرياد اعتراض و خشم تان، با تجمع و تظاهرات و درگيريهاى گسترده در سطح شهر و با شعار آزادى و برابرى، مرگ بر استبداد و مرگ بر ديکتاتور، و آزادى زندانيان سياسى تشبثات جمهورى اسلامى براى حاکم کردن جو ارعاب و سرکوب بر جامعه را نقش بر آب کرديد. شما نشان داديد جنبش انقلابى عليه رژيم جنايتکار حاکم نه تنها مرعوب نشده و عقب ننشسته است بلکه با قدرت و وسعتى بيش از گذشته ادامه دارد و به پيش ميرود. خيزش پرشکوه شما نقطه اوجى در سير جنبش انقلابى مردم ايران عليه جنايت پيشگان حاکم بود. درود بر شما!

زنان، مردان و جوانان آزاديخواه سنندج!

تظاهرات و خيزش قدرتمند شما بيانگر خشم و عصيان مردم سراسر ايران عليه حکومت جنايتکار جمهورى اسلامى است. شما عليه اختناق و فقر و بيحقوقيهائى بپا خاسته ايد که جنايتکاران حاکم بر مردم همه شهرهاى ايران تحميل کرده اند. مبارزه شما جزئى از مبارزه انقلابى مردم سراسر ايران و خواستها و مطالبات شما خواست و مطالبه همه مردم است. در اين حرکت اعتراضى گارگران و همه مردم آزاديخواه ايران را در کنار خود و همرزم و پشتيبان خود بدانيد. حزب ما با تمام توان و امکانات خود براى بسيج هر چه وسيعتر اين حمايت و همبستگى خواهد کوشيد.

مردم آزاده!

بى شک جنايتکاران حاکم بدنبال خيزش اخير دست به ارعاب و سرکوب خواهند زد.

اجازه ندهيد رژيم با ايجاد فضاى ميليتاريستى و بگير و ببند به مقابله با خيزش حق طلبانه شما برخيزد. آزادى همه دستگير شدگان اعتراضات اخير و تحت تعقيب قرار دادن مسئولين و عاملين شليک به مردم در تظاهرات سنندج و ساير شهرها را در صدر مطالبات خود قرار بدهيد. نبايد به جمهورى اسلامى امان داد! حزب ما در اين مبارزه چون هميشه در کنار شما و پشتيبان شماست. ما به سهم خود با تمام قدرت در برابر تلاشها و اقدامات سرکوبگرانه جمهورى اسلامى خواهيم ايستاد و کارگران و مردم آزاديخواه جهان را در حمايت از مبارزات شما بسيج خواهيم کرد.

پيروزى از آن ماست.

حميد تقوائى

دبير کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران

١٠ مردادماه ١٣٨٤، ١ اوت ٢٠٠٥