پيام حميد تقوائى به مناسبت روز جهانى زن ۲۰۰۵

زنده باد هشت مارس

مردم آزاديخواه!هشت مارس روز جهانى زن، روز برافراشتن پرچم آزادى و رهائى زن، و روز اعتراض به مناسبات و فرهنگ و قوانين نابرابر و پر از تبعيضى است که مردم سراسر جهان را از پايتختهاى اروپائى تا روستا هاى دور افتاده آسيا و آفريقا در چنگال خود ميفشارد. جمهورى اسلامى ارتجاعى ترين نماينده و مظهر سياه اين سبعيت و تبعيض و نابرابرى در دنياى امروز است. اسارت و تحقير زن يک رکن اين حکومت است و مبارزه براى رهائى و آزادى زن يک رکن رهائى کل جامعه ايران! روز ٨ مارس به خيابانها بيائيد و فرياد اعتراض خود را عليه حکومت ضد زن جمهورى اسلامى بلند کنيد.

زنان آزاده!

نقض حقوق پايه ا زنان در ايران جمهورى اسلامى با حجاب آغاز ميشود. حجاب اولين حصار آپارتايد جنسى و سمبل حقارت و اسارت زن است. هشت مارس بدون حجاب به خيابانها بيائيد و بدون حجاب در تظاهرات و گردهمائى ها شرکت کنيد. در روز جهانى زن با بدور افکندن سمبل اسارت زن، آزادى زن را بزرگ بداريد.

زنان و مردان آزاديخواه!

هشت مارس را به روز در هم شکستن آپارتايد جنسى تبديل کنيد. به خيابانها بيائيد، زن و مرد در کنار هم و دست در دست هم در گردهمائيها و راهپيمائى هاى ٨ مارس شرکت کنيد، پرچم آزادى و برابرى را برافرازيد و با شعار زنده باد برابرى، زنده باد آزادى زن و مرگ بر آپارتايد جنسى فرياد اعتراض خود را به گوش جهانيان برسانيد.

هشت مارس امسال ميتواند و بايد يک گام بلند و نقطه عطفى در مبارزه مردم ايران براى آزادى و برابرى باشد. زنده باد هشت مارس!

حميد تقوائى، دبير کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران

٣ مارس ٢٠٠٥