سازماندهی و اصالت پراتیک

این نوشته بر مبنای سخنرانی در یک سمینار در جوار پلنوم ٣۵ حزب، دسامبر ٢۰١۰، تدوین شده است.

عنوان این مبحث سازماندهی است ولی قبل از آن باید راجع به یک مقوله پایه ای تری یعنی پراتیک صحبت کنیم. در پلنوم قبلی هم سمیناری در همین مورد سازماندهی داشتیم و جنبه هائی از مساله را بررسی کردیم. ولی بحث این سمینار در مورد تئوری سازماندهی است که مستقیما به پراتیک مربوط میشود.

ادامه مطلب: سازماندهی و اصالت پراتیک